CALIFORNIA ROYAL CITY

Một số hình ảnh sàn tre tại California Fitness & Yoga Center - Royal City